Αν στο όνειρό σας ακούσετε κατη­γορία να λέγεται ενώπιόν σας και να στρέφεται εναντίον φίλου σας, σημαίνει ότι θα ψυχρανθείτε μαζί του εξαιτίας της κακής προς το άτομό σας συμπεριφοράς του. Αν ακούσετε κατηγορία ενα­ντίον άγνωστου προσώπου, σημαίνει ότι θα σας συνδέσει μαζί του θερμότατη φιλία. Αν δείτε ότι εσείς κατηγορείτε κάποιον ξένο άνθρωπο, το όνειρο σημαίνει ότι αυτός θα σας ευεργετήσει, εσείς όμως θα φανείτε αχάριστος. Αν, πάλι, δείτε ότι κατηγορείτε φίλο σας, σημαίνει ότι θα ζητήσετε τη βοήθεια του, εκείνος όμως θα σας την αρνη­θεί.

Αν δείτε ότι κατηγορείτε γυναίκα, σημαίνει ότι θα την αγαπήσετε παράφορα, αν μάλιστα πρό­κειται για ανύπαντρη κόρη, πιθανώς θα τη ζητή­σετε και σε γάμο, αλλά δε θα γίνει δεκτή η πρότασή σας. Κατηγορία κατά ιερέα που διατυπώνε­ται ενώπιόν σας σημαίνει ότι παραλείπετε τα θρη­σκευτικά σας καθήκοντα και επισύρετε εναντίον σας την οργή του θεού. Αν ακούτε ότι ο κόσμος σας κατηγορεί, όσο βαρύτερη είναι, τόσο μεγα­λύτερη η εκτίμηση του κόσμου προς εσάς· αν η εις βάρος σας κατηγορία εκφωνείται στο δικα­στήριο, θα έχετε λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη από τους οποίους όμως θα βγείτε εντελώς άσπι­λος και αμόλυντος. Ασθενής που θα δει σε όνειρο να ακούγονται κατηγορίες εναντίον του, και αδυ­νατεί εξαιτίας της ασθένειας του να εμποδίσει αυτούς που τον βρίζουν, να έχει υπόψη του ότι από τις συκοφαντίες που θα λεχθούν εναντίον του κα­μία δε θα γίνει πιστευτή.