Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατα­πίνετε νερό πόσιμο σε φυσιολογική θερμοκρασία, θα λάβετε είδηση ευχάριστη η οποία σας ενδια­φέρει εξαιρετικά. Αν το νερό είναι πολύ παγω­μένο και δεν μπορείτε να το πιείτε, θα δοκιμά­σετε πίκρα και απογοήτευση για κάτι που είχατε διαφορετικά υπολογίσει. Αν το νερό που πίνετε είναι θερμό, το όνειρο σημαίνει ότι θεωρείτε εύ­κολα κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι όπως τα νομίζετε. Αν δείτε ότι καταπίνετε κάτι στε­ρεό, σημαίνει ότι θα ακούσετε λόγια τα οποία δε θα μπορέσετε να ανεχθείτε, ως εκ τούτου θα αναγκαστείτε να φερθείτε άσχημα. Αν δείτε ότι καταπίνετε κόκαλο, το οποίο μάλιστα σας ενοχλεί στην κατάποση, θα έχετε παρηγοριά προσωρινή σε μια μεγάλη σας λύπη. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καταπίνετε ζώο ή έντομο, ή κάτι άλλο, ση­μαίνει ότι θα διατρέξετε μεγάλο κίνδυνο, ο φό­βος δε που θα σας προξενήσει θα μείνει για πολύ στη μνήμη σας.