Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έγινε επίσημη καταγγελία εις βάρος σας για οποιοδή­ποτε έγκλημα, το όνειρο σημαίνει ότι θα ευοδω­θούν τα σχέδια σας και όλες οι ελπίδες σας θα υλο­ποιηθούν. Αν όμως δείτε ότι εσείς κάνετε μήνυση εναντίον κάποιου άλλου, σημαίνει ότι θα αποτύχει η επιχείρηση σας και θα ζημιωθείτε σοβαρότατα. Αν η μήνυση που υποβάλλετε εναντίον άλλου οδη­γεί στη σύλληψη του, θα έχετε σοβαρή ερωτική αποτυχία για την οποία θα αργήσετε πολύ να πα­ρηγορηθείτε. Αν δείτε ότι μηνύετε γυναίκα, πε­ριμένετε να ακούσετε γι’ αυτήν οχληρές φήμες, στις οποίες όμως θα είναι άδικο να δώσετε ση­μασία∙ αν με τη μήνυση σας στρέφεστε εναντίον κόρης, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε για το θράσος σας ένα γερό μάθημα το οποίο θα θυμά­στε για πολύ. Αν δείτε ότι γυναίκα έχει στραφεί με μήνυση εναντίον σας, θα συνδεθείτε μαζί της με μια τρυφερή σχέση, ίσως δε γίνει και σύζυγός σας. Αν στον ύπνο σας καταγγέλλετε γνωστό σας κακούργο, θα επαινεθείτε δημόσια από τους φί­λους σας, ακόμη δε και οι εχθροί σας θα ομολο­γήσουν ότι η διαγωγή σας είναι άμεμπτη.