Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε καραμπίνα που δε λειτουργεί, επομένως δεν τη χρησιμοποιείτε, το όνειρο σημαίνει ότι οι υποθέ­σεις σας βρίσκονται μεν σε καλό σημείο, αλλά δε θα προοδεύσουν ούτε κατά ένα βήμα. Αν δείτε ότι τη μεταχειρίζεστε για να πυροβολήσετε, ση­μαίνει ότι θα ακούσετε πως είναι ανάγκη να σπεύ­σετε, για να μη χάσετε σπουδαία εργασία στην οποία στηρίζατε όλες σας τις ελπίδες. Καραμπίνα κρεμασμένη στον τοίχο σπιτιού σημαίνει ότι η υπό­ληψη και η τιμή της οικογένειας εδραιώθηκε, και κανένας φόβος δεν υπάρχει να αμαυρωθεί, παρ’ όλες τις συκοφαντικές διαδόσεις των εχθρών σας. Αν δείτε ότι κρατάτε καραμπίνα που εκπυρσο­κροτεί χωρίς να το θέλετε, σημαίνει ότι εξαιτίας ανόητης σπουδής έχετε καταστρέψει υπόθεση τε­λειωμένη. Αν όμως δείτε ότι προσπαθείτε να κά­νετε την καραμπίνα να εκπυρσοκροτήσει και δεν το κατορθώνετε, το όνειρο σημαίνει ότι δείχνετε αδικαιολόγητη αδράνεια η οποία θα σας κατα­στρέψει. Αν σας απειλούν με καραμπίνα, το όνειρο σημαίνει ότι ακόμα και οι εχθροί σας αναγνωρί­ζουν την αξία σας.