Αν το ουράνιο τόξο που θα δείτε στο όνειρο είναι προς το μέ­ρος της ανατολής, είναι πολύ καλό για τους φτω­χούς και για τους ασθενείς, διότι αναμένεται βελ­τίωση της κατάστασης τους και απαλλαγή από κόπους, πόνους και βάσανα∙ είναι κακό όμως για τους εύπορους, διότι σημαίνει ότι θα υποστούν μεγάλη οικονομική καταστροφή. Αν δείτε το ου­ράνιο τόξο προς τη δύση, το όνειρο είναι κακό για τους φτωχούς, για τους ασθενείς και για τους κατάδικους, καλό όμως για τους πλούσιους, οι οποίοι θα αποκτήσουν περισσότερα κέρδη. Αν στο όνειρό σας το ουράνιο τόξο πλησιάζει προς τη γη, το πρόσωπο που θα δει αυτό το όνειρο θα έχει ελπίδες καλές, ιδίως αν είναι ανύπα­ντρος∙ αν πρόκειται για ώριμη γυναίκα, παντρε­μένη, το όνειρο σημαίνει ήσυχο συζυγικό βίο, κα­λές διαθέσεις του άντρα της, γενικά δε ευχάρι­στη και ευτυχισμένη ζωή. Αν το ουράνιο τόξο φαίνεται να αγγίζει το κεφάλι αυτού που βλέ­πει το όνειρο, σημαίνει ότι σοβαρή ασθένεια τον απειλεί∙ κατ’ άλλους, σημαίνει ελπίδες και θάρρος.