Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε δια­φορετική ηλικία από εκείνη που στην πραγματι­κότητα έχετε, το όνειρο σημαίνει ότι χρησιμο­ποιείτε δόλο και πονηριά στις συναλλαγές σας, αυτή η πρακτική όμως είναι μάταιη. Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι είναι νεότερη απ’ ό,τι είναι στ’ αλή­θεια, θα ακούσει ψεύτικους επαίνους για την καλ­λονή της και το πνεύμα της· αν ονειρευτεί ότι έχει μεγαλύτερη από την πραγματική της ηλικία, ση­μαίνει ότι θα ζήσει ζωή ήσυχη και απαλλαγμένη από λύπες και βάσανα. Γυναίκα που θα δει ότι κρύβει την ηλικία της θα ακούσει ψεύτικες δικαιο­λογίες από τον εραστή της. Άντρας που ακούει να γίνεται λόγος μπροστά του για την ηλικία του θα πέσει θύμα του δόλου συντρόφου ή φίλου του. Αν δείτε να φιλονικείτε με άλλον για την ηλικία σας, θα σας συμβεί κάτι δυσάρεστο εντός της ημέ­ρας. Γέροντες που ισχυρίζονται ότι είναι νέοι θα ασθενήσουν.