Αν δείτε ότι το μέρος όπου βρίσκεστε είναι ξηρό και άγονο, στενοχώριες μεγάλες θα δοκι­μάσετε και μελαγχολία φοβερή θα σας βασανί­σει. Αν βρίσκεστε σε γη εύφορη και ωραία, σπου­δαίες επιχειρήσεις θα κάνετε, κέρδη πολλά και ζηλευτά θα έχετε και την υπόληψη των συναδέλ­φων σας θα γνωρίσετε. Αν δείτε ότι βρίσκεστε, σε γη εκτεταμένη, σχεδόν απέραντη, σημαίνει ότι θα γνωρίσετε πλούσια ζωή και απολαύσεις, τα πλούτη σας δε θα είναι αμύθητα· σε γη στενή και δύσβατη αν δείτε ότι βρίσκεστε, σημαίνει αθλιότητα και δυστυχία, προπάντων οικογενεια­κή, και μάλιστα προερχόμενη από την πλευρά της γυναίκας σας, της μητέρας ή και της ερωμένης σας. Αν δείτε να πέφτετε στη γη και να την ασπά­ζεστε, ταπείνωση και εξευτελισμό εκ μέρους των εχθρών σας σημαίνει ότι θα υποστείτε. Αν δείτε ότι σεισμός κλονίζει τη γη ή ότι κατακλύζεται από νερά ή ότι παθαίνει άλλη τέτοια ζημιά, κακό θα συμβεί σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας· κατ’ άλλους, σεισμός που σείει τη γη προμηνύει και δι­καστικές διώξεις. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει όνειρο με εύφορη και ανθηρή γη θα κάνει πε­τυχημένο συνοικέσιο∙ αντίθετα δε ατυχές, αν η γη είναι δύσβατη.