Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε σφά­ξει κάποιο ζώο και το γδέρνετε, ωφέλεια μεγάλη από τις επιχειρήσεις σας θα έχετε. Αν όμως δείτε ότι γδέρνετε άνθρωπο, το όνειρο σημαίνει ότι πολλή σκληρότητα έχετε επιδείξει σε κάποια πε­ρίσταση, για την οποία θα τιμωρηθείτε από θεό και ανθρώπους. Αν δείτε σε όνειρο ότι σας γδέρ­νουν, αναιδείς και κακοήθεις γνωστοί σάς εκμε­ταλλεύονται, οπότε πρέπει να βρείτε τρόπο να σωθείτε από αυτούς. Αν γυναίκα δει ότι γδέρ­νει, ας φροντίσει να ελεήσει συγγενείς της που πάσχουν, διότι η εύλογη αγανάκτηση τους δε θα την αφήσει να δει καλό∙ αν όμως δει ότι γδέρ­νεται, ας προσέχει πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι την περιστοιχίζουν, διότι κάποιος απ’ αυ­τούς δε θέλει το καλό της. Ασθενής που θα δει σε όνειρο να τον γδέρνουν θα σωθεί από επι­κίνδυνη ασθένεια.