Όνειρο με γαζία σημαίνει στενοχώρια ηθι­κής φύσεως για τις γυναίκες και υλικής για τους άντρες. Αν δείτε ότι τη μυρίζετε, το όνειρο ση­μαίνει ότι το πρόσωπο που έχει αιχμαλωτίσει την καρδιά σας αξίζει την αγάπη σας. Αν δείτε να σας προσφέρουν γαζίες, και μάλιστα σας τις προ­σφέρει το αγαπημένο σας πρόσωπο, σημαίνει ότι αυτός που προσφέρει τα άνθη υποφέρει εξαιτίας σας, κυρίως από την ψυχρή στάση σας, είναι δε αμαρτία να εξακολουθείτε να τον κάνετε να υπο­φέρει. Αν στο όνειρο εσείς προσφέρετε σε κά­ποιον γαζία, σημαίνει ότι η συμπεριφορά του, η οποία σας ενοχλεί, θα αλλάξει, επομένως λόγος ζηλοτυπίας και γκρίνιας δε θα υπάρχει πια με­ταξύ σας. Αν το όνειρο αυτό το δει κάποιος άν­θρωπος ώριμης ηλικίας, το δίχως άλλο θα ζήσει κάποια σφοδρή συγκίνηση και θα νιώσει μεγάλη αναστάτωση.