Το όνειρο έχει πολλές σημασίες. Αν δείτε στον ύπνο σας το γαμπρό σας, σημαίνει ότι στην οικογένεια του θα συμβούν δυσάρεστα, τα οποία ίσως μπορέσετε να προλάβετε. Αν είναι μακριά και τον δείτε να έρχεται, κάτι καλό θα περιέχει η επιστολή που η οικογένεια περιμένει να λάβει, Αν δείτε ότι κάποιο φίλο σας ή γνωστό σας τον κάνετε γαμπρό, το όνειρο είναι καλό∙ σημαί¬νει προξενιά και, γενικά, επιτυχία σε πάσης φύ-σεως επιχειρήσεις. Αν όμως δείτε ότι εσείς γίνε¬στε γαμπρός, και μάλιστα ότι είστε ντυμένος γα¬μπρός, έτοιμος για την τελετή, το όνειρο είναι δυ¬σάρεστο, διότι προμηνύει ασθένεια, ίσως δε και κίνδυνο ζωής.