Τα φρύδια συμβολίζουν τη κοινωνική καταξίωση. Τα μεγάλα και πυκνά φρύδια προμηνύουν ευτυχισμένη σχέση την οποία συμπαθεί και το περιβάλλον σας. Στην υγεία σας δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα ενώ στην εργασία σας αν δείτε πυκνά και μεγάλα φρύδια, σημαίνει κοινωνική άνοδο και προστασία από το περιβάλλον σας. Λεπτά και αραιά φρύδια σημαίνουν μικροπροβλήματα και δυσκολίες οικονομικές.

Αν δείτε σε όνειρο ότι έχετε πυκνά και ωραία φρύδια, σημαίνει ότι θα σημειώσετε με­γάλες επιτυχίες γενικά στις επιχειρήσεις σας, και προπάντων στις ερωτικές σας δραστηριότητες, ιδίως αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα. Αν κόρη βλέπει το όνειρο τούτο, σημαίνει ότι την αγαπάει ο εραστής της και αποτελεί αντικείμενο θαυμα­σμού για την καλλονή της, ο κόσμος όμως δεν την έχει σε καμία υπόληψη, διότι είναι περισσό­τερο απ’ όσο πρέπει ζωηρή και αντισυμβατική’ ακόμη, το όνειρο αυτό μπορεί να σημαίνει πλούτη και απολαύσεις, τα οποία όμως προέρχονται από άνομη πηγή και για τα οποία θα περιφρονείστε διαρκώς από τον κόσμο. Αν δείτε σε όνειρο ότι τα φρύδια σας είναι αραιά και άσχημα, σημαί­νει ότι θα δοκιμάσετε μεγάλη θλίψη εξαιτίας αν­θρώπων οι οποίοι ήταν άλλοτε φίλοι σας· αν δείτε ότι άλλου τα φρύδια είναι αραιά και άσχημα, αυ­τός θα γίνει για σας πρόξενος μεγάλων συμφο­ρών, πρέπει δε να προσπαθήσετε να διατηρήσετε τη μορφή του στη μνήμη σας, για να προφυλα­χτείτε απ’ αυτόν.

Γυναίκα που θα δει αυτό το όνειρο έχει πολλά ακόμη βάσανα να υποστεί από τον άντρα της, είτε εξαιτίας των ελαττωμάτων του είτε εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του∙ αν κόρη το δει, ας μην περιμένει να γίνει γρήγορα ο γάμος που ονειρευόταν. Αν δείτε σε όνειρο ότι τα φρύδια σας έχουν πέσει εντελώς, το όνειρο είναι κακό προμήνυμα∙ σημαίνει ότι θα υποστείτε το διασυρμό της εγκατάλειψης από το αγαπημένο σας πρόσωπο, εραστή ή ερωμένη, ή ότι θα υπο­στείτε μεγάλη οικονομική καταστροφή, ή ότι θα εισπράξετε τη γενική περιφρόνηση και θα πε­ριέλθετε σε ανυποληψία.

Άσπρα φρύδια προμη­νύουν βάσανα και πόνους μεγάλους, προς τού­τοις δε πρόωρα γηρατειά, καλή όμως υγεία και αρκετή ευτυχία στα τέλη της ζωής αυτού που το βλέπει. Μαύρα φρύδια σημαίνουν για μεν τους άντρες ότι η μεγάλη τους σκληρότητα θα βλάψει αυτούς τους ίδιους, και καλά θα κάνουν να αλ­λάξουν διαγωγή, για δε τις γυναίκες ότι θα μπλέ­ξουν με άντρες κακούς και σκληρούς, η συμπε­ριφορά των οποίων δεν είναι απίθανο να είναι και βίαιη. Τέλος, ξανθά φρύδια σημαίνουν πάντοτε ότι έχετε ευαισθησία η οποία θα γίνει για σας αιτία κακού και θα σας βλάψει, συγχρόνως όμως το όνειρο αυτό επισημαίνει ότι σύντομα θα λάβετε ευχάριστες ειδήσεις.