Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ετοιμάζουν για σας πλούσια και ωραία φαγητά, το όνειρο εί­ναι καλό∙ αν μάλιστα το όνειρο αυτό αφορά νεαρή γυναίκα, σημαίνει εγκυμοσύνη που θα την οδη­γήσει σε γάμο, και μάλιστα με άνθρωπο ωραίο και πλούσιο και κατά πάντα επιθυμητό. Αν δείτε ότι εσείς ετοιμάζετε φαγητά για κάποιον άλλο, θα σας συμβούν ατυχήματα σοβαρά και θα έχετε περι­πέτειες μεγάλες, θα διατρέξετε δε και προσωπι­κούς κινδύνους όχι μικρούς.