Αν αυτός που θα δει στον ύπνο του επωμίδες είναι πολίτης, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει πάντοτε ευόδωση των προσπαθειών, επι­τυχία και προαγωγή· αν είναι στρατιωτικός, ση­μαίνει ότι γρήγορα θα λάβει βαθμό. Αν νεαρή κόρη, ανύπαντρη, δει στον ύπνο της ότι φέρει επω­μίδες, σημαίνει ότι στρατιωτικός θα τη ζητήσει σε γάμο.