Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ασχο­λείστε με κάτι το οποίο αποτελεί και αντικείμενο της εργασίας σας στην πραγματικότητα, προκοπή και κέρδη σημαίνει αυτό το όνειρο, καθώς και αναγνώριση της αξίας σας και της υπόληψής σας από τον κοινωνικό περίγυρο∙ το ίδιο ισχύει για τους τεχνίτες και τους υπαλλήλους. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι ασκείτε άλλο επάγγελμα, διαφο­ρετικό από αυτό που πραγματικά ασκείτε, κακή εκτίμηση της θέσης σας και των ικανοτήτων σας έχετε κάνει∙ επιπλέον, εκτίθεστε σε υπερβολικά έξοδα∙ αν, πάλι, δείτε όνειρο όπου ασκείτε ερ­γασία πολύ ανώτερη εκείνης που πραγματικά ασκείτε, πολλές φροντίδες σάς απασχολούν και απορία περί του πρακτέου σας βασανίζει. Γυ­ναίκα που θα δει σε όνειρο ότι εργάζεται θα έχει προβλήματα με το σύζυγο της, το άδικο θα είναι με το μέρος της, γιατί προκαλεί την κοινω­νία με τη διαγωγή και την ανοησία της.