Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γί­νεται μπροστά σας κηδεία, καλή είδηση θα λά­βετε· αν δε το πρόσωπο που κηδεύεται είναι γνω­στό σας, απαλλαγή από τους δανειστές σας θα έχετε. Αν στο όνειρο παρακολουθείτε την κηδεία ή παρίστασθε στον ενταφιασμό γνωστού, φίλου σας ή κάποιου σημαντικού προσώπου, το όνειρο σημαίνει αύξηση της περιουσίας και πρόοδο στον επαγγελματικό τομέα για τους παντρεμένους, καλό δε και πλούσιο γάμο για τους ανύπαντρους. Αν δείτε ότι παρίστασθε στον ενταφιασμό εντε­λώς άγνωστου προς εσάς προσώπου, και μάλι­στα φτωχού και άσημου, μυστικές ραδιουργίες θα στραφούν εναντίον σας, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Νε­αρή κόρη που είναι ανύπαντρη αν δει σε όνειρο κηδεία, θα μνηστευτεί πολύ σύντομα· παντρεμένη που θα δει αυτό το όνειρο θα αποκτήσει ένα υγιέ­στατο αγοράκι.