Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε ένο­χος εγκλήματος, και κατηγορείστε γι’ αυτό ή ενώ­πιον του δικαστηρίου ή από τον κόσμο, σε μεγά­λες δοκιμασίες θα υποβληθείτε, ίσως δε και να μην μπορέσετε να δικαιωθείτε, αν και κατά βάθος εί­ναι σίγουρο πως έχετε δίκιο. Αν δείτε σε όνειρο ότι άλλος είναι ένοχος και εσείς τον παραδίδετε, τον κατηγορείτε, ή λαμβάνετε μέρος σε εκδηλώ­σεις υπέρ αυτού, ή και κατά, σημαίνει ότι θα εκ φέρετε φριχτή κατηγορία κατά ανθρώπου ο οποίος δε σας έφταιξε, αργότερα θα λυπηθείτε και εσείς ο ίδιος για την πικρή αυτή συκοφαντία. Αν ονει­ρευτείτε ότι ένοχος παρουσιάζεται μπροστά σας για να δικαστεί και εσείς τον καταδικάζετε, το όνειρο είναι καλό: σημαίνει μεγάλη εκτίμηση του κόσμου προς το άτομο σας. Αν δείτε ότι κατηγο­ρείτε γυναίκα ως ένοχο εγκλήματος τιμής, εσείς εί­στε εκείνος ο οποίος θα επιβουλευτείτε την τιμή της· αν γυναίκα δει να κατηγορείται μόνη της ως ένοχος εγκλήματος ή αναγνωρίζει τον εαυτό της ως ένοχο, σημαίνει ότι θα καταστεί θύμα φοβερών συκοφαντιών, στο τέλος όμως θα νικήσει και θα αποδειχτεί η αθωότητα της. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι για έγκλημα το οποίο γνωρίζετε ότι διέ­πραξε άλλος κατηγορείστε εσείς ως ένοχος, ση­μαίνει ότι κάποιος φίλος σας θα σας ζητήσει θυ­σία μεγάλη, την οποία, αν και τρέφετε προς το άτομο του μεγάλη εκτίμηση και αγάπη, θα ανα­γκαστείτε να του αρνηθείτε.