Αν δείτε ότι περνάτε δρόμο δύσβατο και γεμάτο αγκάθια, όχι ευθύ, και με πολλά εμπόδια, να περιμένετε ότι στην εργασία σας θα υπάρξει πρόοδος, κάποια δε δραστηριό­τητά σας σχετική θα στεφθεί από επιτυχία· αν όμως δείτε ότι μόλις και μετά βίας τον περνάτε, με­γάλες και φοβερές δυσκολίες θα συναντήσετε· αν δείτε να αγκυλώνουν τα πόδια σας αγκάθια, θα έχετε δικαστικές διενέξεις. Αν δείτε ότι διερχό­μενος το δρόμο πέφτετε σε μέρη δύσβατα και γκρεμούς, ο έρωτας σας θα αποτύχει, το δε αγα­πημένο σας πρόσωπο θα σας εγκαταλείψει. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι πέφτετε μεν σε λάκκο ή γκρεμό, αλλά κατορθώνετε να σωθείτε, το όνειρο σημαίνει ότι τα παθήματά σας είναι περαστικά και πολύ γρήγορα θα ελευθερωθείτε απ’ αυτά. Αν δείτε ότι ακολουθείτε δρόμο ίσιο και ομαλό, θα τε­λειώσετε αισίως τις υποθέσεις σας, θα ευτυχή­σετε και θα τιμηθείτε.