Αν δείτε στον ύπνο σας ότι η οικία σα; έχει ευρύ και καλά χτισμένο δώμα, η εργασία σας θα στεφθεί από επιτυχία. Αν ανέρχεστε στο δώμα, τιμή και υπόληψη θα έχετε εσείς και η οι­κογένεια∙ αν δείτε ότι ανεβαίνετε σε ξένο δώμα, η τιμή και η υπόληψη θα αποδοθούν και στην οι­κογένεια η οποία κατοικεί στην οικία όπου ει­σέρχεστε. Αν δείτε ότι το δώμα του σπιτιού καταρρέει και εσείς βρίσκεστε από κάτω, δυστύχημα οικονομικό σας απειλεί, κυρίως αν είστε έμπορος ή επιχειρηματίας ή διαχειρίζεστε ξένα χρή­ματα. Για τις γυναίκες και τις νέες το όνειρο πε­ριορίζεται στη σφαίρα των ερώτων και των συ­νοικεσίων. Και αν μεν ανέρχεται η κοπέλα στο δώμα και έπειτα κάθεται και θαυμάζει τη θέα, ση­μαίνει ότι θα κάνει καλό και λαμπρό γάμο με άνθρωπο που γενικά χαίρει εκτίμησης- αν όμως κα­τέρχεται από το δώμα, τότε ο γάμος θα διαλυ­θεί∙ αν ονειρευτεί ότι το δώμα καταρρέει, θα αντι­μετωπίσει διαζύγιο ή διακοπή της σχέσης.