Αν δείτε ότι το δημόσιο απαλλοτρίωσε τα κτήματά σας ή το σπίτι σας, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα κάνετε επικερδείς επιχειρή­σεις∙ ακόμη, σημαίνει απαλλαγή από έγνοιες, γε­νικά δε οικονομικούς σχεδιασμούς επιτυχείς, οι οποίοι θα σας φέρουν σε καλή και ευχάριστη θέση. Όμως αν δείτε ότι εσείς δημεύετε το κτήμα άλ­λου, είτε ως δικαστής είτε ως ιδιώτης, οικονομική καταστροφή σάς απειλεί και συμφορά υλική με­γάλη· ιδιαίτερα για τους γεωργούς, η τελευταία αυτή εκδοχή του ονείρου σημαίνει ακαρπία και καταστροφή από σεισμό, από θύελλα ή εξαιτία» άλλιον φυσικών αιτίων.