Αν δείτε σε όνειρο ότι ο γιατρός, εξαι­τίας της κατάστασης της υγείας σας, σας υπο­βάλλει σε δίαιτα, μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες θα δοκιμάσετε. Αν εσείς απαιτείτε από κάποιον άλλο να κάνει δίαιτα, αν μεν είστε γιατρός, το όνειρο είναι καλό, διότι φαίνεται ότι φροντίζετε υπέρ της υγείας και της ευημερίας των συγγενών και των οικείων σας· αν όμως δεν είστε γιατρός, σημαίνει ότι θα πάθετε συμφορά. Ασθενής που βλέπει ότι ο γιατρός τού όρισε αυστηρή δίαιτα ας αλλάξει το γιατρό του, διότι φαίνεται ότι δεν είναι ικανός να διαγνώσει το νόσημα του. Γυναί­κες που βλέπουν το όνειρο αυτό θα λάβουν επι­στολή, στην οποία θα τους αναγγέλλεται ότι θα στερηθούν για πολύ ακόμη εκείνους που διαρ­κώς σκέφτονται.