Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε εσείς διάκονος, το όνειρο σημαίνει ότι θα πα­ρέμβετε στις υποθέσεις άλλου, ο οποίος πολύ θα ζημιωθεί εξαιτίας της αναμείξεως σας αυτής· αν όμως δείτε απλώς κάποιο διάκονο, θα χάσετε κάτι που θεωρείτε σπουδαίο. Γυναίκα που βλέπει διά­κονο, και μάλιστα μιλά μαζί του, θα χάσει κά­ποιο από τα κοσμήματα της· αν αυτό το όνειρο το δει κοπέλα ανύπαντρη, θα υποστεί πολύ σπου­δαία απώλεια, διότι θα χάσει την αγάπη της. Ασθενής που βλέπει ότι μιλά με διάκονο ας γνω­ρίζει ότι η ασθένεια του θα χειροτερέψει· κατά­δικος όμως που βλέπει το όνειρο αυτό θα μάθει ότι θα του δοθεί χάρη και θα αποφυλακιστεί. Για τους γέροντες, το όνειρο έχει σπουδαιότερη ση­μασία: σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν μεγάλη βα­ρύτητα στη δίαιτα τους, να διπλασιάσουν δε και τις προσευχές τους, διότι η μετάβαση από τον κό­σμο αυτό στον άλλο είναι μια πραγματικότητα την οποία ο άνθρωπος δύσκολα αποδέχεται. Η ερ­μηνεία αυτή του ονείρου δεν ισχύει αν ο γέρος δει στο όνειρο του ως διάκονο κάποιον που είναι συγ­γενής του.