Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εσείς δανείζετε άλλους, και μάλιστα γνωστούς σας και φίλους σας, το όνειρο σημαίνει ότι η διαγωγή σας απέναντι σε συγγενείς και οικείους είναι αχαρα­κτήριστη. Αν δείτε ότι έρχεστε σε λογομαχία με το δανειστή σας και αυτός σας φέρεται βάναυσα και άγρια, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα θα δεχτεί να κάνετε κάποιο διακανονισμό για τα χρέη σας· έτσι, θα ανακουφιστείτε προσωρινά, αργό­τερα όμως θα δοκιμάσετε ακόμη μεγαλύτερες στε­νοχώριες. Αν δείτε ότι κάποιος δανειστής σας εί­ναι οχληρός και ζητάει επίμονα να λάβει τα χρή­ματα του, είναι σημάδι ότι οι υποθέσεις σας θα λά­βουν καλύτερη τροπή· είναι δε κατάλληλη η στιγμή να κάνετε κάποια μονιμότερη διευθέτηση.