Αν η αυλή που θα δείτε στον ύπνο σας είναι μεγάλη, εκτείνεται δε μπροστά στο σπίτι σας, σημαίνει ευδαιμονία και επέκταση των επι­χειρήσεών σας και των δραστηριοτήτων σας, καλή συγγένεια και γάμο επίζηλο. Αν η αυλή σας έχει νερά, ο βίος σας θα είναι πλήρης ανέ­σεων και αγαθών, δεν πρέπει όμως να λησμονείτε και τους συγγενείς σας. Γενικά, η αυλή σημαί­νει προσωπική ευτυχία, συγχρόνως όμως φιλαν­θρωπία και προσφορά.