Αν δείτε στον ύπνο σας ότι νιώθετε ασφυξία, μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες θα αντι­μετωπίσετε, οι οποίες μάλιστα θα σας φέρουν σε απελπισία. Αν δείτε ότι τρέχετε και παρέχετε βοή­θεια σε άνθρωπο που πάσχει από ασφυξία, κά­ποιος φίλος σας θα ζητήσει να τον βοηθήσετε δα­νείζοντάς του χρήματα, και καλό είναι να αντα­ποκριθείτε.