Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγουρίδες

Αν δείτε ότι κό­βετε και τρώτε άγουρα σταφύλια, θα έχετε μια σειρά γνωριμίες, αλλά σε όλες η έκβαση θα εί­ναι ατυχής. Αν δείτε σε όνειρο ότι περνάτε από αμπελώνα και δείτε, χωρίς να αγγίξετε, την αγου­ρίδα, θα ακούσετε πικρά λόγια από τους ανωτέ­ρους σας. Αν αγοράζετε αγουρίδα και τη μετα­φέρετε στο σπίτι σας, από προσφιλές σας πρόσωπο θα λάβετε ευχάριστη επιστολή· αν τη στύβετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα φορέσετε καινούρια ρούχα, ή θα προμηθευτείτε κάτι καινούριο για το σπίτι σας. Αν τη δείτε να κρέμεται ψηλά και την επι­θυμήσετε, αλλά δεν μπορείτε να τη φτάσετε, το όνειρο αποτελεί προάγγελο ατυχίας και μη ευό­δωσης των ελπίδων σας. Αν δείτε σε όνειρο ότι κόβετε και τρώτε αγουρίδα, σωρεία ερωτικών υποθέσεων θα έχετε, αλλά και ατυχή έκβαση σε όλες. Αν ονει­ρευτείτε ότι διέρχεστε από αμπελώνα και δείτε αγουρίδα χωρίς να την αγγίξετε, επιπλήξεις από ανώτερό σας θα ακούσετε πικρές. Αν αγοράζετε αγουρίδα και τη μεταφέρετε στο σπίτι σας, επι­στολή ευχάριστη θα λάβετε από πρόσωπο προσφιλές. Αν τη στύβετε, σημαίνει ότι θα φορέσετε καινούρια ρούχα ή θα προμηθευτείτε κάποια και­νούρια αντικείμενα για το σπίτι σας. Αν τη δείτε κρεμασμένη ψηλά και την επιθυμείτε χωρίς να μπορείτε να τη φτάσετε, ατυχής έκβαση των ελ­πίδων σας προαναγγέλλεται.