Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αδελφός

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε απο­κτήσει αδελφό, ενώ δεν έχετε, απροσδόκητη βοή­θεια και υποστήριξη θα λάβετε. Αν έχετε πραγ­ματικά αδελφό και δείτε ότι τον έχετε χάσει, ση­μαίνει ότι κάποιος υποστηρικτής σας θα σας εγκα­ταλείψει. Αν δείτε ότι ο αδελφός σας στρέφεται εναντίον σας και σας επιπλήττει για κάποια θέ­ματα, κέρδη μεγάλα θα αποκτήσετε· αν δείτε ότι τον επιπλήττετε εσείς, το όνειρο σημαίνει ότι ο αδελφός σας θα στενοχωρηθεί πολύ, εσείς δε θα προστρέξετε σε βοήθειά του. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ο αδελφός σας πέθανε, σημαίνει, αντιθέ­τως, ότι θα ζήσει, και μάλιστα πολλά χρόνια. Αν δείτε ότι τον σκοτώνετε, θα γίνετε πρόξενος κα­κού στην οικογένειά σας· αν εσείς πληγώνεστε ή φονεύεστε από τον αδελφό σας, το όνειρο σημαί­νει ότι σας περιμένει ασθένεια, πλην όμως ελα­φρά. Αν ονειρευτείτε ότι ο αδελφός σας που μέ­νει μακριά επέστρεψε, απροσδόκητο καλό σας πε­ριμένει ίσως κερδίσετε λαχείο.