Οι Ψαλμοί του Δαυίδ

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ Η Σωστή αρίθμηση, ταξινόμηση και η χρήση των ψαλμών.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Παλαιάς Διαθήκης, Ψαλμοί του Δαυίδ.

Οι Ψαλμοί είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην εβραϊκή βίβλο οι Ψαλμοί βρίσκονται επικεφαλής του τρίτου μέρους του Παλαιστινού (Ιουδαϊκού) Κανόνα, δηλαδή των βιβλίων που ονομάζονται “Αγιόγραφα”, ενώ στον αντίστοιχο Αλεξανδρινό (Ελληνικό) Κανόνα εντάσσεται στη συλλογή των Ποιητικών-Διδακτικών βιβλίων, ως το πρώτο τους βιβλίο.

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ.

Το βιβλίο των Ψαλμών αποτελεί μια συλλογή 150 θρησκευτικών ποιημάτων και οι ύμνοι του αποτελούν τελειότατα δείγματα λυρικής ποίησης. Ονομάστηκαν έτσι από το «ψαλτήρι»,  ένα έγχορδο μουσικό όργανο που συνοδεύει την απαγγελία των ποιημάτων αυτών.

Διαφορές μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου και της Μετάφρασης των Ο’, ουσιώδεις και μη, υπάρχουν περισσότερες από χίλιες διακόσιες. Απ’ τις διαφορές αυτές άλλες είναι υπέρ του πρωτοτύπου και άλλες υπέρ της Μετάφρασης των Ο’.

Η Αρίθμηση των Ψαλμών

Οι ψαλμοί και στα δυο κείμενα είναι 150. Υπάρχει βέβαια στους Εβδομήκοντα (Ο’) και 151ος ψαλμός, που αποδίδεται μάλιστα στο Δαβίδ και αναφέρεται στη νίκη του εναντίον του Γολιάθ. Ο ψαλμός όμως αυτός, όπως σημειώνεται και στην επιγραφή του, υπολογίζεται ως «έξωθεν του αριθμού». Στις ραββινικές πηγές ο αριθμός των ψαλμών είναι μικρότερος (147) ή και μεγαλύτερος των 150 (μέχρι 170). Η διαφορά αυτή οφείλεται στη σύμπτυξη ή τη διχοτόμηση ορισμένων ψαλμών, που εξυπηρετούσε κατά περίπτωση τις λειτουργικές ανάγκες της Συναγωγής.

Ενώ το εβραϊκό κείμενο και το κείμενο των Εβδομήκοντα  συμφωνούν ως προς τον αριθμό των ψαλμών, διαφέρουν εντούτοις ως προς την αρίθμηση τους. Οι Εβδομήκοντα  συνάπτουν τους ψαλμούς 9 και 10 και τους 114 και 115 του εβραϊκού κειμένου ως 9 και 113 αντίστοιχα, και διαιρούν τον 116 και τον 147 ως 114-115 και 146-147 αντίστοιχα. Το σύνολο όμως των ψαλμών παραμένει ίδιο, 150 και στα δύο κείμενα, εβραϊκό και ελληνικό.

Οι συγγραφείς των Ψαλμών

Οι ψαλμοί του Δαβίδ: 2-40, 42, 50-71, 85, 90, 92-98, 100, 102-103, 107-109, 136-144, (151, ο οποίος αποτελεί προσθήκη).

Οι ψαλμοί του Ασάφ: 49, 72-82.

Οι ψαλμοί των γιων του Κορέ: 41, 43-48, 83-84, 86.

Οι ψαλμοί του Αγγαίου και του Ζαχαρία: 145-148.

Ο ψαλμός του Αιμάν: 87.

Ο ψαλμός του Αιθάν: 88.

Ο ψαλμός του Μωυσή: 89.

Ο ψαλμός του Σολομώντα: 127.

Οι ανώνυμοι ψαλμοί: 1, 91, 99, 101, 104-106, 110-126, 128-135, 149-150

Η Ταξινόμηση των Ψαλμών

Οι ψαλμοί ταξινομούνται και σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Οι κυριότερες θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:
Ψαλμοί εμπιστοσύνης (3, 4, 20, 55, 61, 91, 125)
Ψαλμοί ευχαριστίας (9, 18, 21, 28, 33, 34, 66, 76, 85, 116, 124, 135, 138)
Ψαλμοί δοξολογίας (30, 34, 40, 113, 117, 124, 145, 146-150)
Ψαλμοί μετάνοιας και ομολογίας (6, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143)
Ψαλμός ελέους (51)
Ψαλμός πόνου (69)
Ψαλμοί για προστασία (5, 7, 41, 64, 140, 141)
Θρήνος (79)
Μεσσιανικοί ψαλμοί (2, 8, 16, 22, 45, 69, 89, 110, 118, 132 / προφητικοί για τον Μεσσία)
Θεοκρατικοί ψαλμοί (95, 96, 97, 98, 99, 100 / αναφέρονται στην κυριαρχία του Θεού)
Ιστορικοί ψαλμοί (78, 81, 105, 106, 114)
Ψαλμοί των Αναβαθμών (120-134)
Πρωινή προσευχή (5)
Προσευχές (28, 34, 52, 54, 56, 57)
Μακαρισμοί (1, 84)
Στοχασμοί (36)
Πολεμικά θούρια (46, 68, 144)
Πολεμικό εμβατήριο (108)
Ψαλμοί κατάρας (35, 52, 58, 59, 69, 109, 137)
Ψαλμοί ακροστιχίδας-αλφαβητικοί (25, 34, 111, 112, 119, 145)
Ψαλμοί που αρχίζουν και τελειώνουν με το “αλληλούια” (146-150)

Η Σωστή χρήση των Ψαλμών του Δαυίδ